แบบคำร้อง
REQUISITION FORM
SAINT JOHN'S FOR EDUCATION

เรียน หัวหน้าส่วนบริหารงานบุคคล

 

คำนำหน้าชื่อ
TITLE
 
ชื่อ-นามสกุล   
NAME-LAST NAME
Name - Lastname (English)   
NAME-LAST NAME
ตำแหน่ง    
POSITION
อีเมลล์    
E-mail Address
คณะ/หน่วยงาน  
FACULTY
 
หมายเลขประจำตัวบุคลากร
STAFF ID. NO.
มีความประสงค์ดังนี้
WOULD LIKE TO REQUEST FOR :
ขอหนังสือรับรองเงินเดือน
        CERTIFICATION OF SALARY
ขอหนังสือรับรองการทำงาน
        CERTIFICATION OF EMPLOYMENT
ขอหนังสือผ่านงาน(สำหรับบุคคลที่จะพ้นสภาพ)
        PREVIOUS EMPLOYMENT (FOR RESIGNATION/SEPARATION CASE)
 
เพื่อนำไปใช้ในกรณี จำนวน ฉบับ
IN ORDER TO   QUANTITY       COPIES
 
ขอทำบัตรประจำตัวบุคลากร
        IDENTITY CARD
กรณี
IN CASE
ไม่เคยมีบัตร
        NO IDENTITY CARD
เปลี่ยนชื่อ-สกุล
CHANGE NAME OR LAST NAME
หมดอายุ
        EXPIRED
ชำรุดเสียหาย
        DAMAGE
สูญหาย
        LOST
 
อื่น ๆ ระบุ
        OTHERS
 
ลงชื่อผู้ยื่นคำร้อง
 
วันที่ยื่นคำร้อง